Přírodní památka Poskla

Poskla je s 576 m.n.m. nejvyšší a nejvýraznější vrchol v severním hřebeni Vigantické pahorkatiny Rožnovské brázdy a nachází se přibližně 1 km severně od centra obce Hutisko-Solanec. Vrcholek má protáhlý tvar od severozápadu na jihovýchod, přičemž z jižní a východní strany má poměrně prudká úbočí. Samotný vrchol je plochý a svažitý k severovýchodu. Vrcholek je poměrně plochý a najdeme na něm jeden mokřad, ze severní strany jej odvodňují dva bezejmenné toky. Po dlouhá staletí byl hospodářsky využíváno především severního a východního úbočí. Vrchol je porostlý na úbočích převážně jehličnatými a ve vrcholových partiích listnatými porosty.

Po celé rozloze je roztroušena poměrně velká původně pasekářská zástavba dispozičně zjevně vycházející ze zemědělského charakteru využití lokality. Poblíž vrcholu se nachází retranslační stanice Hutisko-Solanec a nedaleko něj také kříž.

Nedaleko jsou také tři oddělené plochy přírodní památky Poskla, která zde byla vyhlášena v roce 1988 v celkové rozloze 2,45 ha. Předmětem ochrany je zachování rozličných typů nelesních společenstev vázaných na geomorfologii terénu a vodní režim. Konkrétně jde o vlhkou louku a malé rašeliniště přecházející v rašelinnou a smilkovou louku. Třetí plochou na příkřejším svahu je charakteristické náhradní společenstvo na mělkých, živinami chudých kyselých půdách s výskytem jalovce, vřesu a borůvky.

Autor: Tomáš Hofman

Zdroje

Předchozí příspěvek Následující příspěvek